De beloning van bestuurders is een onderwerp dat veel teweegbrengt in de maatschappij. Er is publieke ophef over de topsalarissen van bestuurders van grote, vaak beursgenoteerde, ondernemingen. 1https://www.volkskrant.nl/economie/topbestuurders-aex-bedrijven-zijn-weer-meer-gaan-verdienen-tot-gemiddeld-5-miljoen-euro~bf9b432d/. Zo is uit onderzoek van de Volkskrant in 2017 gebleken dat de beloning van bestuurders van AEX-bedrijven verder is gestegen. De verdiensten van deze bestuurders zijn gemiddeld 5 miljoen euro per jaar.2https://www.volkskrant.nl/economie/topbestuurders-aex-bedrijven-zijn-weer-meer-gaan-verdienen-tot-gemiddeld-5-miljoen-euro~bf9b432d/. Wat vindt men nog acceptabel? Welke bedragen zijn niet meer te verantwoorden aan de maatschappij? Dit zijn vragen die tegenwoordig erg actueel zijn en waar veel mensen, zoals politici en journalisten, zich mee bezighouden. In deze blog zal er worden ingegaan op de juridische aspecten van de bezoldiging van bestuurders bij een niet-beursgenoteerde NV en op de bezoldiging van bestuurders van een beursgenoteerde NV.

Voor het maken van rechtsgeldige bezoldigingsafspraken met een bestuurder is het ten eerste van belang dat de betreffende bestuurder rechtsgeldig is benoemd op grond van artikel 2:132 Burgerlijk Wetboek (‘BW’). Wanneer dit niet het geval is, kan het niet tot een rechtsgeldige bestuurdersbezoldiging komen. 3HR 6 januari 2012, JOR 2012/75 m.nt. Verburg (Imeko). Een gebrekkig benoemingsbesluit kan namelijk worden tegengeworpen aan de bestuurder op grond van artikel 2:16 lid 2 BW.

Uit artikel 2:135 lid 1 BW vloeit voort dat de Algemene Vergadering (‘AV’) een exclusieve bevoegdheid heeft tot vaststelling van een bezoldigingsbeleid. In het beleid moeten de periodiek betaalde beloningen, de beloningen betaalbaar op termijn, de uitkering bij beëindiging van het dienstverband, de winstdelingen en de bonusbetalingen genoemd worden. Daarnaast zijn er nog aanvullende onderwerpen die aan bod moeten komen wanneer de bestuurder aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkrijgt. 4Artikel 2:383d BW.

Als de NV een ondernemingsraad heeft, mag de OR haar standpunt bepalen over het voorgestelde bezoldigingsbeleid. 5Artikel 2:135 lid 2 BW. Vervolgens moet de bezoldiging van de bestuurder worden vastgesteld door de AV met inachtneming van het bezoldigingsbeleid, tenzij bij de statuten een ander orgaan is aangewezen. Daarnaast is het verplicht voor (open) 6 NV waarvan de aandelen aan toonder luiden en vrij verhandelbaar of overdraagbaar zijn. NV’s dat het gevoerde bezoldigingsbeleid elk jaar als onderwerp bij de oproeping van de AV wordt vermeld.7Artikel 2:135 lid 5a BW. Bovendien bepaalt artikel 2:391 lid 2 BW dat een NV mededeling moet doen van het bezoldigingsbeleid in het jaarverslag en dat de NV moet toelichten hoe dit beleid in de praktijk is uitgevoerd.

Voor beursgenoteerde vennootschappen geldt een aantal aanvullende regels en procedurevoorschriften. Deze zijn opgenomen in de Corporate Governance Code (‘Code’). De Code is erop gericht dat er meer transparantie ontstaat in de vennootschap en er een betere verantwoording wordt afgelegd voor de handelingen die worden verricht door het bestuur en de RvC.8https://www.mccg.nl/de-code.

De Nederlandse Code gaat ervanuit dat de RvC de bezoldiging van de individuele bestuurder van een beurs-NV vaststelt. De RvC is verantwoordelijk voor het formuleren van het beloningsbeleid en legt het vervolgens aan de AV voor ter vaststelling. 9Nederlandse corporate governance code, Principe 3.1. Er wordt een remuneratiecommissie in het leven geroepen die een duidelijk voorstel moet doen aan de RvC inzake het te voeren beloningsbeleid en de beloning van de individuele bestuurders. Het beloningsbeleid voor bestuurders moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Het moet zijn gericht op de lange termijn waardecreatie van de onderneming. Er moet ook rekening worden gehouden met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Het moet zo eenvoudig en transparant mogelijk worden weergegeven. Er moet ook worden vastgesteld wat de visie van de bestuurders zelf is. Tot slot moet de RvC in een remuneratierapport verantwoording afleggen over de uitvoering van het beloningsbeleid. Het rapport dient gepubliceerd te worden op de website van de vennootschap.

 

Referenties   [ + ]

1. https://www.volkskrant.nl/economie/topbestuurders-aex-bedrijven-zijn-weer-meer-gaan-verdienen-tot-gemiddeld-5-miljoen-euro~bf9b432d/.
2. https://www.volkskrant.nl/economie/topbestuurders-aex-bedrijven-zijn-weer-meer-gaan-verdienen-tot-gemiddeld-5-miljoen-euro~bf9b432d/.
3. HR 6 januari 2012, JOR 2012/75 m.nt. Verburg (Imeko).
4. Artikel 2:383d BW.
5. Artikel 2:135 lid 2 BW.
6. NV waarvan de aandelen aan toonder luiden en vrij verhandelbaar of overdraagbaar zijn.
7. Artikel 2:135 lid 5a BW.
8. https://www.mccg.nl/de-code.
9. Nederlandse corporate governance code, Principe 3.1.