Artikelen

Gouden handdruk via de rechter

Als een statutair bestuurder ontslagen wordt, kan hij – evenals de ‘normale’ werknemer – de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding. Hij komt hiervoor in aanmerking onder meer als het ontslagmotief geen redelijke grond oplevert. De statutair bestuurder vervult echter een andere positie dan de ‘gewone’ werknemer. De vraag is of het verschil in positie ook een verschil in beoordeling van de redelijke grond meebrengt. Lees hier meer…

Een snelle verandering bij de turboliquidatie?

Een korte uiteenzetting als reactie op de aankondiging van een wetswijziging met betrekking tot de turboliquidatie. Hierbij worden de voor-en nadelen kort aangestipt en daarnaast een korte blik op mogelijke inhoud van de wetswijziging.

Bestuurdersaansprakelijkheid bezien naar aanleiding van het Villa Mundo-arrest

De rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten (rechtssubject in het privaatrecht), aldus artikel 2:5 BW. Dit betekent dat hij zelf aansprakelijk is voor zijn verplichtingen jegens derden en niet de bestuurder of andere betrokkenen. Binnen een kapitaalvennootschap is het bestuur belast met het besturen en het dient zich bij de taakvervulling te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, zo luiden de artikelen 2:129/239 lid 1 en lid 5 BW. Indien bestuurders te kort schieten in de uitoefening van hun taak, kan dit leiden tot hun persoonlijke aansprakelijkheid. Een bestuurder wordt dan in zijn privévermogen getroffen.

In dit artikel wordt de interne aansprakelijkheid (jegens de vennootschap) op grond van ‘onbehoorlijke taakvervulling’ behandeld, vervolgens komt de externe aansprakelijkheid (jegens derden) aan bod op grond van ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in geval van faillissement’ en ‘onrechtmatige daad’. Deze beschouwingen worden afgesloten met een enkele eigen opvatting, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan het arrest Villa Mundo.

Longread: Tenure voting under Dutch law, a case study of the loyalty voting schemes adopted by CNH Industrial N.V. and Cnova N.V.

When the Dutch ruled the modern world and business was booming like never before, they founded the first company with free transferable stock: the Dutch East India Company (VOC). After the year 1602 an increasing amount of companies followed the example of the VOC, resulting in a new standard of transferable stock. We have come a long way since, resulting in different structures to award specific shareholders. In this article we will focus on the so called ‘tenure voting schemes’, in particular those that have recently been adopted by CNH Industrial and Cnova.