Categorie: Jaargang 32, Editie 3

Bestuurdersaansprakelijkheid bezien naar aanleiding van het Villa Mundo-arrest

De rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten (rechtssubject in het privaatrecht), aldus artikel 2:5 BW. Dit betekent dat hij zelf aansprakelijk is voor zijn verplichtingen jegens derden en niet de bestuurder of andere betrokkenen. Binnen een kapitaalvennootschap is het bestuur belast met het besturen en het dient zich bij de taakvervulling te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, zo luiden de artikelen 2:129/239 lid 1 en lid 5 BW. Indien bestuurders te kort schieten in de uitoefening van hun taak, kan dit leiden tot hun persoonlijke aansprakelijkheid. Een bestuurder wordt dan in zijn privévermogen getroffen.

In dit artikel wordt de interne aansprakelijkheid (jegens de vennootschap) op grond van ‘onbehoorlijke taakvervulling’ behandeld, vervolgens komt de externe aansprakelijkheid (jegens derden) aan bod op grond van ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in geval van faillissement’ en ‘onrechtmatige daad’. Deze beschouwingen worden afgesloten met een enkele eigen opvatting, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan het arrest Villa Mundo.

Lees verder

De interpretatiemethode(n) van het Hof van Justitie waarmee zij de interne markt heeft vormgegeven

Het startpunt voor de huidige Europese Unie vormde de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (hierna: EGKS). Met de echo van de ronkende motoren van de gevechtsvliegtuigen op de achtergrond, startte in 1950 de onderhandelingen tot oprichting van de EGKS door het Schumanplan. De gedachte was, dat door middel van een spill-overmethodiek men nooit meer ‘’Wir haben es nicht gewußt’’ zou horen. De spill-overmethodiek had als doel om, door middel van integratie van de nationale economieën, te komen tot een sociale en politieke harmonisatie, namelijk: een verenigd Europa. Door deze harmonisatie kon men de vrede beschermen, want: Gij die afhankelijk van elkander zijn, zullen mekaar niet bevechten.

Na de oprichting van de EGKS heeft het proces van Europese integratie nog diverse stadia doorlopen, om uiteindelijk te komen tot de huidige Europese Unie. Weliswaar kan de spill-overmethodiek worden beschouwd als de voorloper van de Gemeenschappelijke markt, maar door de juridische interpretatiekunde van het Hof van Justitie (hierna: HvJ) is de interne markt ‘vervolmaakt’. Het HvJ heeft in zijn arresten Van Gend & Loos en Costa/ENEL de eerste aanzet gegeven tot de huidige interne markt.

Lees verder
Bezig met laden