Meteen naar de inhoud
Schorsing van den Assem privatisering

Schorsing Van den Assem in een notendop

Het privatiseringsproject rondom Eneco verloopt allesbehalve soepel.[1]Het is een conflict dat zich uitstrekt over de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de aandeelhouders. Een volgend hoofdstuk in dit conflict is het enquêteverzoek dat de ondernemingsraad heeft ingediend op 2 juli jl. Doel van dit verzoek is om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van Eneco en de schorsing van onder andere president-commissaris Van den Assem. Waar komt deze kritiek precies vandaan en waarom is hij bij wijze van onmiddellijke voorziening geschorst door de OK op 18 juli jl.? Dit stuk beperkt zich tot de hoofdthema’s voortvloeiende uit de beschikking van de Ondernemingskamer.

Miljoenenschikking ING als gevolg van witwaszaken

Miljoenenschikking ING als gevolg witwaszaken

‘ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken’. ‘Het is het hoogste schikkingsbedrag dat het OM ooit heeft bereikt.’ Zo luidde de voorpagina van het NRC op 4 september 2018.[1] Na de schikking van de Rabobank (van 774 miljoen euro) in een grootschalige witwaszaak in 2013, volgt ING op 4 september 2018 met een schikking met het OM voor een totaalbedrag van 775 miljoen euro. Het OM verwijt ING een jarenlange overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit het strafrechtelijk onderzoek dat het OM in 2016 startte onder de naam ‘Houston’ blijkt dat tussen 2010 en 2016 de bankrekeningen van klanten van de ING in Nederland gebruikt zijn bij het witwassen van een aanzienlijk bedrag van honderden miljoenen euro’s.

Samsung

Updatebeleid Samsung-smartphones: onder de loep of door een roze bril?

Afgelopen mei deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak tussen de Consumentenbond en elektronicaconcern Samsung. Aanleiding voor de uitspraak waren de opmerkelijke uitkomsten van een meer algemeen onderzoek van de Consumentenbond naar het updatebeleid van smartphoneproducenten, in het bijzonder van Androidmodellen, in 2015. Hieruit bleek dat een groot deel van de toestellen niet of veel te laat voorzien van de meest recente veiligheidsupdate van Android. Reden voor de Consumentenbond om te vrezen voor de gebruiksveiligheid van de toestellen voor de consument.[1] De bond richtte haar pijlen op de marktleider in Android-telefoons, en vorderde in deze zaak een tweetal dingen: een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen door Samsung en een bevel tot anders handelen.

Bestuurdersaansprakelijkheid bezien naar aanleiding van het Villa Mundo-arrest

De rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten (rechtssubject in het privaatrecht), aldus artikel 2:5 BW. Dit betekent dat hij zelf aansprakelijk is voor zijn verplichtingen jegens derden en niet de bestuurder of andere betrokkenen. Binnen een kapitaalvennootschap is het bestuur belast met het besturen en het dient zich bij de taakvervulling te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, zo luiden de artikelen 2:129/239 lid 1 en lid 5 BW. Indien bestuurders te kort schieten in de uitoefening van hun taak, kan dit leiden tot hun persoonlijke aansprakelijkheid. Een bestuurder wordt dan in zijn privévermogen getroffen.

In dit artikel wordt de interne aansprakelijkheid (jegens de vennootschap) op grond van ‘onbehoorlijke taakvervulling’ behandeld, vervolgens komt de externe aansprakelijkheid (jegens derden) aan bod op grond van ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in geval van faillissement’ en ‘onrechtmatige daad’. Deze beschouwingen worden afgesloten met een enkele eigen opvatting, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan het arrest Villa Mundo.